Visie en doelstellingen

Leven uit de Bron

Leven uit de Bron is een stichting die dienstbaar is aan de plaatselijke, christelijke gemeenten. Dit doen we door onderwijs, training en coaching aan te bieden. Leven uit de Bron wil een bijdrage leveren aan geloofsgroei, waarbij geloofsverdieping en gemeenteopbouw met elkaar verbonden worden. Gemeenteopbouw via geloofsopbouw.

Missie

Leven uit de Bron heeft als missie om de plaatselijke kerk in Nederland op te bouwen door geloofsopbouw. Het evangelie van Jezus Christus is de Bron. Als gemeenteleden, predikanten en kerkenraden drinken uit deze Bron en hun ervaringen, inzichten en vragen gaan delen dan groeien ze in geloof. Drinken uit de Bron kan op drie manieren:
* Zelf drinken uit de Bron (persoonlijke relatie met God)
* Samen drinken uit de Bron (omzien naar elkaar)
* Anderen laten drinken uit de Bron (missionair zijn)

Missionstatement: Leven uit de Bron geeft een bron van leven

Visie

Leven uit de Bron sluit aan bij wat er leeft bij gelovigen én waar verlangens zijn. Als harten geraakt worden dan is er persoonlijke geloofsgroei en krijgt Christus meer gestalte in het leven van mensen. Zo wordt Gods Koninkrijk zichtbaar.
We nodigen iedereen uit om te komen drinken uit de Bron zodat het gaat stromen. Die stromen begeleiden we zodat ze tot zegen en opbouw zijn van christenen, plaatselijke gemeenten en hun omgeving.

Leven uit de Bron richt zich op het toerusten van gemeenteleden en het trainen en coachen van kerkenraden en predikanten. Dit is gemeenteopbouw via geloofsopbouw in de praktijk. Geloofsopbouw vindt bij uitstek daar plaats waar het geloofsgesprek vorm en inhoud krijgt in allerlei vormen binnen de gemeente. Dit proces willen we op gang brengen. Jouw ervaring is een bouwsteen voor anderen. Verdieping in het geloofsleven en groei in discipelschap is het resultaat.

Hiervoor hebben we een betrokken en deskundig team van toerusters die evenwichtig en doorleefd onderwijs geven gefundeerd op de Bijbel.

Doelgroep

Leven uit de Bron richt zich op christenen in Nederland die verlangen naar groei in hun geloof. Zowel predikanten, kerkenraadsleden en gemeenteleden. We werken interkerkelijk.

Kernwaarden

We onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis. We geloven dat gemeenteopbouw plaatsvindt via geloofsopbouw. We werken van hart naar hoofd en handen (CBA). Hierbij hebben we oog voor het drievoudige hart namelijk hart voor de Heer, hart voor elkaar en hart voor de wereld.

Zelf drinken – Samen drinken – Anderen laten drinken

 • Zelf drinken uit de Bron (hart voor de Heer)
  • Liefde voor Zijn Woord
  • Gebed
  • Zoeken naar Zijn wil
 • Samen drinken uit de Bron (hart voor elkaar)
  • De ander hoger achten dan jezelf
  • De ander vult mij aan en is geen concurrent
  • We leven mee met elkaar
  • We dragen zorg voor elkaar
 • Anderen laten drinken uit de Bron (hart voor de wereld)
  • Wij dienen de wereld door de kerk als Gods plaatselijke missiepost toe te rusten
  • Wij geloven dat Gods Geest al werkzaam is en sluiten daar bij aan om het werk van Christus te versterken in de plaatselijke gemeente
  • We willen de drie dimensies als spiegel voorhouden en beoefenen in de plaatselijke kerken
  • We willen met barmhartigheid en liefde voor de plaatselijke kerken dienen

De Bron

Johannes 7: 37b-38 Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het ​hart​ van wie in mij gelooft,” zegt de Schrift.

Wij geloven dat God, de Bron is van het Levende water. Wie drinkt uit de Bron zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Het water dat Hij ons geeft, zal in ons een bron worden dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Water heeft verschillende eigenschappen en werkingen:

 1. Voeding
  Wil een levend wezen op de aarde vruchten dragen heeft het water nodig! In de natuur heeft God geen hekken geplaatst. Hij zorgde voor voldoende bronnen zodat mensen, dieren en planten zich aangetrokken wisten tot die ene plek. Gods eigen woorden geven de voeding voor onze ziel, hiertoe weten we ons aangetrokken, we kunnen niet meer zonder.  In onderwijs vanuit ‘Leven uit de bron’ staat Gods Woord centraal, we starten altijd met Gods woorden. Niet omdat het moet, aangegeven met hekken(wetten). Gods woord is onze Oase in de woestijn en dus noodzaak om steeds weer uit te putten, omdat we verlangen naar de Bron zelf.
 2. Dorstlesser 
  Afleiding uit de wereld geeft kortdurende vervullingen van de dorst en honger naar een betekenisvol leven, waarin we er naar verlangen geliefd, gezien en gewaardeerd worden. Niets zal onze dorst zo lessen dan de Bron van het Leven zelf. Dit houden we niet voor ons zelf, zoals de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 het ook niet voor zichzelf kon houden. We bieden onderwijs om te ontdekken hoe een plaatselijke gemeente kan doorgeven wat ze hebben ontvangen.
 3. Reiniging
  Met water reinigen we alles wat vies is geworden. In de bijbel lezen we dat zonde ons leven vies heeft gemaakt. Door het verlossende werk van Christus reinigt God ons zodat we verzoend kunnen worden met de Bron van het Leven.  Dit werk is het fundament waaruit wij ons onderwijs aanbieden in de gemeente.
 4. Transportmiddel
  Water is een basis bestandsdeel van iedere bloedcel in ons lichaam, het voorziet het Lichaam van o.a. zuurstof. Wij geloven dat iedereen die deelneemt aan het Lichaam van Christus een eigen taak krijgt of heeft om te dienen tot opbouw naar volwassenheid. Gods Geest zelf is de zuurstof die door ons heen stroomt wanneer het water wordt doorgegeven aan verschillende delen van het Lichaam. Onderwijs over de werking van de Geest is van levensbelang, hieraan geven we daarom veel aandacht.
 5. Kracht
  Waar veel water bij elkaar is en in beweging komt is het een uitdaging om het nog tegen te kunnen houden. We geloven 100% dat God kracht heeft om alles in beweging te zetten naar Zijn wil. We zien echter ook dat wanneer hier onevenredige veel aandacht naar toe gaat, er hoogmoed en sensatie lust ontstaat. We aanbidden God die de Bron is van het leven en danken hem voor de kracht die Hij is en geeft om de uitdagingen van het leven hierop aarde samen aan te gaan. In deze verhouding zullen we spreken in het onderwijs wanneer het gaat over de werking van Zijn kracht.
 6. Overvloed
  71% van de aarde bestaat uit water. We hebben een overvloed nodig om te kunnen leven. Dit geldt ook voor ons geestelijk leven. Aan iedere gelovige wil Hij levend water in overvloed geven, zodat ze een bron zullen zijn voor de mensen om hen heen. In elke gemeente geeft God mensen die zo een bron zijn, met of zonder ambt. Wij weten ons geroepen om een extra bron te zijn in de plaatselijk kerk om zo met het onderwijs (tijdelijk) voeding te geven. Wij geloven dat deze opbouw meer groei van geloof zal stimuleren, zodat meer en meer bronnen overvloedig in de gemeente aanwezig zullen zijn. Groei komt 100% van God, in Zijn plan gebruikt Hij mensen die open staan om bron te zijn om de ander te voeden.
 7. Veranderd bij verschillende temperaturen
  Natuurkundige gezien is O2 de basis van ijs, water en condens. Afhankelijk van de omgeving, zo zal de vorm zijn die O2 aanneemt. Voor ons als Leven uit de Bron willen we ons aanpassen aan het taalveld van de plaatselijke gemeente. Waar wij elkaar kunnen ontmoeten met een basis in de volledige bijbel, kernachtig verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met de plaatselijk gemeente ongeacht de denominatie. Wij passen ons aan bij waar de gemeente staat om zo te dienen in het groeiproces waar een gemeente reeds in zit.

Hoe doen we dit?

Wij zijn een interkerkelijke stichting. We drinken uit de Bron en delen uit wat we hebben ontvangen door anderen toe te rusten, te trainen en te coachen. Concreet betekent dit:

 • Het verdiepen, verbreden en verder integreren van de principes van Leven uit de Bron. Dit doen we door de CBA-methode uit te leggen, te implementeren en opvolging te geven.
  • Wat is de CBA- methode? CBA=Communicatie-Bezinning-Activiteiten. Een wisselwerking tussen inhoud en methode. De inhoud geeft visie en kracht naar voren toe. De methode geeft inspiratie en wijsheid zodat het ook daadwerkelijk doorwerkt in het totaal van de gemeente. We zorgen voor een goede balans tussen inhoud/doel en methode/proces. De Heilige Geest kan via het geloofsgesprek bemoediging, inspiratie en kracht geven om naar het doel toe te werken. In al onze cursussen, trainingen en coaching is de CBA methode geïntegreerd.

Samenvatting