Leven uit de Bron in Enschede (NGK)

Leven uit de Bron

In het seizoen van 2009-2010 zijn we in de Ned. Geref. Kerk van Enschede van start gegaan met het materiaal van Leven uit de Bron. Eerst binnen de kerkenraad en vervolgens gemeentebreed. Daar zijn allerlei nieuwe initiatieven en activiteiten uit voortgekomen die inmiddels echte bouwstenen zijn geworden in ons gemeenteleven: werken met een jaarthema, leerhuisavonden, open kerkdagen, de jaarlijkse gemeentezondag met tal van workshops, een welkomstteam, introductie-avonden en welkomstmappen voor nieuwe leden etc. De jongste loot die momenteel bij de Bron groeit, zijn de wijkbijeenkomsten die we nu maandelijks organiseren.

Bouwsteen: 1 x in de maand wijkbijeenkomsten ipv middagdienst

In het kader van een bezinning op de toekomst van de middagdienst, is onderzocht of we de geloofstoerusting van de gemeente mede op het niveau van de wijken zouden kunnen organiseren. In het verleden is wel eens eerder geprobeerd om wijkkringen in het leven te roepen, maar dat is toen niet van de grond gekomen. Ook de deelname aan gespreks- en bijbelkringen is laag gebleven in verhouding tot de omvang van de gemeente (bijna 900 leden). We hebben daarom besloten tot een meer centrale aansturing en een koppeling gezocht met onze bezinning op de middagdienst. Concreet resultaat: iedere eerste zondag van de maand zijn er nu in alle wijken van de gemeente wijkbijeenkomsten op huiskamerniveau in plaats van de middagdienst. In de morgendienst wordt over het jaarthema gepreekt. Aan de hand van een door de predikanten gemaakt gesprekspapier wordt daar ’s middags of ’s avonds in de wijkbijeenkomsten over doorgesproken. Op de andere zondagen zijn er middagdiensten die afwisselend het karakter dragen van een verdiepingsdienst, een lofprijzingsdienst of een jeugddienst. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de wijkbijeenkomsten (gastadressen en gespreksleiders regelen, communicatie binnen de wijk) ligt bij 6 clusterteams die elk 4 wijken bedienen. Een clusterteam bestaat uit 1 ouderling, 2 diakenen en 2 tot 4 pastoraal bezoekers. De commissie gemeenteopbouw bewaakt het proces, rust de gespreksleiders toe en helpt oplossingen te zoeken bij eventuele knelpunten.

Doel wijkbijeenkomsten: focus op onderlinge betrokkenheid

Doel van de wijkbijeenkomsten is om de onderlinge gemeenschap en geloofstoerusting meer op wijkniveau vorm te geven. In de zondagse erediensten krijgt de gemeenschap ‘in het groot’ aandacht en ligt het speerpunt bij onze betrokkenheid bij God. In de wijkbijeenkomsten gaat het om de gemeenschap ‘in het klein’ en ligt de focus bij onze betrokkenheid bij elkaar en bij de samenleving. Het is ons verlangen om in elk van deze relaties te groeien. We stimuleren alle gemeenteleden om niet alleen de zondagse erediensten te bezoeken, maar ook bij de wijk-bijeenkomsten betrokken te zijn. Daar kan ook pastorale en diaconale zorg plaatsvinden en kan een gemeenschap ontstaan die in de eigen wijk een zichtbare gestalte is van Gods Koninkrijk.

Opstart via een veertigdagenproject en wijkbijeenkomsten door de week

Om met deze nieuwe structuur een goede start te maken hebben we tijdens de veertigdagentijd eerst een gemeenteproject gedaan. In deze periode organiseerden we wekelijkse wijkbijeenkomsten in plaats van de middagdiensten, zodat de wijkleden sneller met elkaar vertrouwd zouden raken. Na de zomer zijn we vervolgens van start gegaan met het ritme van maandelijkse bijeenkomsten. Hoewel het voor menigeen eerst wat wennen was, zijn de opkomst en opgedane ervaringen zeer bemoedigend. Nu al ontstaan initiatieven om elkaar binnen de wijk waar nodig concrete hulp te bieden en denken wijken met veel gezinnen zelf plannen uit om ook de kinderen bij dit stukje gemeenteleven te betrekken. De komende jaren zal het verder ontwikkelen van de wijkbijeenkomsten dan ook een speerpunt blijven in ons kerkenraadsbeleid.

Jaap Dekker, predikant Ned. Geref. Kerk Enschede (18 november 2014)

Samenvatting