Leven uit de Bron

Leven uit de Bron haakt in op het verlangen het Evangelie hartverwarmend te beleven en aantrekkelijk door te geven. De toepassing van de in dit boek aanbevolen leef- en werkwijze hebben inmiddels veel gebruikers de vervulling van dit verlangen laten ervaren.
Dit gebeurt vooral door geloofsgesprekken en meer aandacht voor elkaars wel en wee. Deze ontmoetingen van hart tot hart en een hierop aansluitende bezinning over de kern van het christelijk en kerkelijk leven bevorderen het vinden van bijpassende activiteiten. Met name kerkenraden, die vaak erg zakelijk bezig zijn en hierdoor dreigen te verzakelijken, gaan beter functioneren. Via de kerkenraad kan deze methode doorwerken in werk- of gespreksgroepen en in de gemeente als geheel. Zo wijst Leven uit de Bron een begaanbare weg naar de opbouw van een vitale en missionaire geloofsgemeenschap.

De schrijver Marius Noorloos was van 1966-1991 gemeentepredikant en van 1991-2004 adviseur gemeenteopbouw voor de Protestantse kerk in Gelderland. In deze functie heeft hij zich gespecialiseerd in de toerusting van kerkenraden en predikanten. Sinds 2004 heeft hij een eigen praktijk als consulent voor geloofs- en gemeenteopbouw. Ook is hij docent gemeenteopbouw voor het project Permanente Educatie Predikanten van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken.

Over Leven uit de Bron: ‘Noorloos gaat terug naar de diepste kern van kerk-zijn en neemt ons bij de hand om vanuit die bron te werken aan veranderingen in het kerkelijk leven.
(Dr. Bas Plaisier)

Inmiddels is er een achtste en verbeterde druk

Samenvatting

‘Leven uit de Bron haakt in op het verlangen het Evangelie hartverwarmend te beleven en aantrekkelijk door te geven. De toepassing van de in dit boek aanbevolen leef- en werkwijze heeft inmiddels veel gebruikers de vervulling van dit verlangen laten ervaren’

Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw. Er bestaan veel afzonderlijke publicaties over geloofsopbouw en gemeenteopbouw, maar er is weinig gepubliceerd over hun onderlinge samenhang. Het is bijvoorbeeld in veel kerkelijke beleidsplannnen opvallend, dat er aan het begin nog wel sprake is van een christelijk uitgangspunt, maar dat daarvan in het vervolg weinig en soms zelfs niets meer terug te vinden is. Daardoor verzwakken de kerken hun identiteit en worden ze onaantrekkelijk, zoals onder andere blijkt uit de omvangrijke kerkverlating en randkerkelijkheid.

Om dat risico tegen te gaan wordt in Leven uit de bron een concreet plan beschreven voor gemeenteopbouw via geloofsopbouw, zodat er een heilzame verbinding kan ontstaan.

Recensie(s)

Toen in 1999 dit boek voor het eerst verscheen, werd in vele kerken de vraag dringend gesteld naar strategieen om om te gaan met een aflopend tij. De auteur, destijds consulent van de Samen op Weg-kerken in Gelderland, stelde dat bij alle planmatige aanpak de kerk toch werd bedreigd door verwaarlozing van het hart: betrokkenheid bij Christus, betrokkenheid op elkaar als volgelingen van de Heer en betrokkenheid bij Christus’ werk in en voor de wereld. Als antwoord op de afkalving bepleit de auteur een versterking van de eigen identiteit: ‘Wie de zaak van de Heer wil dienen, moet de Heer van de zaak leren kennen’, of: ‘Eerst krijg je een bron en dan word je een bron…’ Dit boek is inmiddels een beproefde cursus: een concreet plan voor gemeenteopbouw via geloofsontwikkeling. Noorloos’ aanpak is in veel gemeenten succesvol gebleken. De verhalen uit de praktijk geven in deze vijfde (!) vernieuwde en geactualiseerde herdruk aan hoe werkbaar de methode is. Terecht verheugt het boek (ook buiten SoW-kerken) zich in een grote belangstelling van professionals en vrijwilligers in het kerkenwerk.

Drs. P.F. Goedendorp

Bestellen

Rechtstreeks via gospel.nl

Samenvatting